Regulamin

Regulamin obiektu Ave/Park

Regulamin

Niniejszy regulamin określa ogóle warunki i zasady korzystania z AVEPARK skateparku dla rowerów BMX i MTB, hulajnóg, deskorolek oraz rolek mieszczącego się w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 80/98 zarządzanego przez Wojciecha Baranowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EverGrowing Wojciech Baranowski z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 80/98, posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP: 1130028954 oraz numer statystyczny REGON: 142016821.

§1. Definicje

 1. Baza użytkowników - zbiór danych osobowych Użytkowników po dokonaniu przez nich Rejestracji prowadzony przez Zarządcę.
 2. Formularz - formularz rejestracyjny udostępniony przez Zarządcę na Stronie Internetowej Obiektu pod adresem: https://avepark.pl/rejestracja służący do Rejestracji Użytkowników, w celu korzystania z Obiektu.
 3. Obiekt - AVEPARK skatepark dla BMX’ów, hulajnóg, deskorolek, rowerów MTB i rolek w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 80/98.
 4. Opiekun - rodzic lub opiekun prawny Użytkownika.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin określający ogóle warunki i zasady korzystania z AVEPARK skateparku dla BMX’ów, hulajnóg, deskorolek, rowerów MTB i rolek w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 80/98.
 6. Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana i niezbędna w celu korzystania przez Użytkownika z Obiektu.
 7. Strona Internetowa Obiektu - strona internetowa Obiektu działająca pod adresem www.avepark.pl.
 8. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Obiektu na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Zarządca - Wojciech Baranowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EverGrowing Wojciech Baranowski z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 80/98, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 1130028954, oraz numer statystyczny REGON: 142016821; e-mail: [email protected], posiadający tytuł prawny do korzystania z Obiektu.

§2. Rejestracja użytkownika

 1. Rejestracja Użytkownika w Bazie Użytkowników stanowi warunek konieczny dla korzystania z Obiektu.
 2. Rejestracja Użytkownika w Bazie Użytkowników jest nieodpłatna.
 3. W celu Rejestracji, należy wypełnić Formularz dostępny pod adresem www.avepark.pl/rejestracja i przesłać go do Zarządcy.
 4. W trakcie wypełniania Formularza, konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu.
 5. W trakcie wypełniania Formularza konieczne jest wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Użytkownika zarejestrowanego podczas korzystania przez niego z Obiektu w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Obiektu.
 6. W trakcie Rejestracji możliwe jest dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Formularza. W takim przypadku Zarządca wyraźnie poinformuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także znanych Zarządcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przekazanych w trakcie Rejestracji Użytkownika odbywa się zgodnie z § 7 Regulaminu.

§3. Korzystanie z obiektu

 1. Obiekt pozostaje czynny w poniedziałki w godzinach 15:00 - 21:00 (w wakacje 12:00 – 21.00), we wtorki, środy i czwartki w godzinach: 12:00 - 21:00, w piątki w godzinach 12:00 - 22:00, w soboty w godzinach 12:00 - 22:00 (z zastrzeżeniem zajęcia szkoleniowe „szkółki” odbywają się od 9:00 - 12:00), w niedzielę w godzinach 12:00 - 21:00 (z zastrzeżeniem że zajęcia szkoleniowe „szkółki” odbywają się od 9:00 - 12:00).
 2. Na teren Obiektu można wejść jedynie oznaczonym wejściem.
 3. Przebywanie Użytkowników na Obiekcie poza godzinami jego funkcjonowania a także w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest zabronione, chyba że Zarządca wyda pozwolenie na przebywanie na Obiekcie poza godzinami jego funkcjonowania.
 4. Z Obiektu korzystać mogą jedynie Użytkownicy, którzy ukończyli 4 lata.
 5. Użytkownik powinien posiadać kartę wstępu, którą otrzymuje w czasie pierwszego wejścia. Koszt wyrobienia pierwszej karty wstępu wynosi 5zł. Karta wstępu przypisana jest do konkretnego Użytkownika i nie może być zbyta ani wykorzystywana przez innego Użytkownika.
 6. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty wstępu Użytkownik ponosi koszty ponownego wyrobienia karty. Koszt ponownego wyrobienia karty wstępu wynosi 10 zł płatne z góry.
 7. W czasie korzystania z Obiektu, Użytkownik jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu i wszystkich zaleceń pracowników Obiektu oraz bezwzględnego stosowania się do nich.
 8. Obiekt jest przeznaczony wyłącznie do korzystania na nim z rowerów BMX i MTB, hulajnóg wyczynowych, deskorolek oraz rolek, które są zaprojektowane do uprawiania sportów ekstremalnych oraz innych urządzeń po uprzednim uzyskaniu zgody pracownika Obiektu.
 9. Rowery, hulajnogi, deskorolki, rolki oraz inne urządzenia na korzystanie z których zgodę wyraził pracownik Obiektu używane na terenie Obiektu powinny być w pełni sprawne i czyste a także nie zagrażać bezpieczeństwu Użytkownika. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny tych urządzeń.
 10. Na każde wezwanie pracownika Obiektu należy udostępnić urządzenie do kontroli czystości. W razie stwierdzenia, w trakcie kontroli, że urządzenie nie spełnia wymogu czystości Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia Obiektu do czasu wyczyszczenia urządzenia.
 11. Użytkownik Obiektu zobowiązany jest do noszenia kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy.
 12. Na terenie Obiektu obowiązuje czyste i suche obuwie. W okresie jesiennozimowym Użytkownik zobowiązany jest do używania obuwia zmiennego. W razie stwierdzenia braku suchego i czystego obuwia Użytkownik będzie wyproszony z Obiektu.
 13. Użytkownicy trampoliny zobowiązani są do zapoznania się z jej regulaminem, który stanowi oddzielny dokument.
 14. Użytkownik Obiektu musi mieć na ręce w widocznym miejscu opaskę wydawaną przy zakupie biletu. Na każde wezwanie pracownika Obiektu, Użytkownik ma obowiązek przedstawić opaskę. W przypadku odmowy pokazania opaski Użytkownik zostanie wyproszony z Obiektu.
 15. Na terenie Obiektu może przebywać jednorazowo, w tym samym czasie, do pięćdziesięciu Użytkowników na każdej z sal. W przypadku wyczerpania tego limitu inni Użytkownicy nie zostaną wpuszczeni na teren Obiektu do czasu aż Obiekt opuszczą korzystający z niego Użytkownicy, w taki sposób, że wpuszczenie nowych Użytkowników nie spowoduje przekroczenia ww. limitu.
 16. Bilety wstępu do Obiektu dostępne są w kasie na terenie Obiektu oraz na Stronie Internetowej Obiektu zgodnie z cennikiem obowiązującym w Obiekcie. Zakup biletu poprzez Stronę Internetową Obiektu nie wymaga przedstawienia go w formie wydruku z zastrzeżeniem, że ważność tak zakupionego biletu weryfikowana jest poprzez wskazanie nazwiska Użytkownika w systemie płatności. W przypadku pomyślnej weryfikacji Użytkownik otrzymuje wydruk paragonu uprawniającego do wstępu na teren Obiektu.
 17. Obiekt znajduje się pod stałym nadzorem kamer monitoringu, który rejestruje obraz dla bezpieczeństwa Użytkowników.
 18. Podczas korzystania z Obiektu przez Użytkowników, Zarządca jest uprawniony do wykonywania zdjęć oraz filmów, na których mogą być przedstawieni Użytkownicy. Wyżej wymienione zdjęcia i filmy mogą być następnie wykorzystane przez Zarządcę do promocji sportu oraz Obiektu, na co Użytkownicy lub ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę w ramach oświadczenia, koniecznego do dokonania rejestracji w Bazie Użytkowników.

§4. Zasady odpowiedzialności

 1. Osoby, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo innych Użytkowników oraz ich samych, nie powinny korzystać z Obiektu. Za wszelkie nieujawnione przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z Obiektu, które doprowadzą do jakiegokolwiek negatywnego następstwa dla Użytkownika Zarządca odpowiedzialności nie ponosi.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania ostrożności w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji.

 3. Zarządca informuje Użytkownika, że korzystanie z Obiektu jest obarczone podwyższonym ryzykiem powstania kontuzji, urazów oraz wypadków, których następstwem może być utrata zdrowia.

 4. W przypadku doznania kontuzji lub obrażeń ciała, należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę Obiektu.

 5. Za ewentualne wypadki, jakie mogą się zdarzyć spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.

 6. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawieniem sportu na terenie Obiektu ponosi Użytkownik. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie i mieniu, wynikłe z korzystania z Obiektu – jako związane z ryzykiem sportowym.

 7. Zarządca nie odpowiada za rzeczy wniesione i pozostawione na terenie Obiektu w szczególności pozostawione przez Użytkowników, w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

 8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń znajdujących się w Obiekcie zgodnie z ich przeznaczeniem i dostępną instrukcją użytkowania oraz instrukcjami i zaleceniami pracowników Obiektu oraz w oparciu o poniższe wytyczne: a) na każdym z elementów może przebywać jednocześnie maksymalnie 3 Użytkowników; b) na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać; c) na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 Użytkownik; d) chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione;

 9. Każdy Użytkownik w trosce o zdrowie własne i pozostałych Użytkowników, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia pracowników Obiektu o zauważonych uszkodzeniach urządzeń i nieprawidłowościach w ich funkcjonowaniu.

 10. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy się zgłosić do pracownika Obiektu. W obliczu bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia należy niezwłocznie zawiadomić pracownika Obiektu oraz odpowiednie służby korzystając z telefonu alarmowego 112 lub:

  STRAŻ POŻARNA – 998

  POLICJA – 997

  POGOTOWIE RATUNKOWE – 999.

§5. Zgoda na korzystanie z obiektu

 1. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z Obiektu wyłącznie pod opieką Opiekuna z zastrzeżeniem, iż od opiekunów prawnych wymagane jest pisemne potwierdzenie opieki nad dzieckiem oraz wyrażenia zgody na korzystanie z Obiektu.
 2. Młodzież w wieku od 13 do 18 lat może korzystać z Obiektu wyłącznie po dostarczeniu pisemnej zgody Opiekuna (Oświadczenie Opiekuna). Zgoda musi być przedstawiona wyłącznie na formularzu dostępnym w kasie Obiektu lub na Stronie Internetowej Obiektu pod adresem www.avepark.pl/doc/oswiadczenie-opiekuna.pdf.
 3. Na Obiekcie przebywać mogą grupy zorganizowane liczące od 8 do 12 Użytkowników jedynie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna grupy zorganizowanej. Opiekun grupy zorganizowanej powinien każdorazowo doręczyć pozwolenie na opiekę nad każdym z Użytkowników będących członkami grupy zorganizowanej.

§6. Zakazy

 1. Zakazuje się przebywania na terenie Obiektu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Obsługa Obiektu ma prawo wyprosić osoby podejrzane o bycie pod wpływem wyżej wymienionych substancji.
 2. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity ZAKAZ spożywania alkoholu, środków odurzających, wyrobów tytoniowych i e-papierosów.
 3. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia na teren Obiektu: środków psychoaktywnych, niebezpiecznych przedmiotów w tym broni, innych przedmiotów w tym wnoszenia opakowań szklanych mogących spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia Użytkowników Obiektu.
 4. Na terenie Obiektu zabrania się spożywania napojów i posiłków kupionych poza Obiektem.
 5. Na terenie Obiektu istnieje obowiązek zachowania się z poszanowaniem godności innych Użytkowników. Wszelkie agresywne i obraźliwe zachowanie, po wcześniejszym upomnieniu, będzie skutkować wyproszeniem i zakazem wstępu na Obiekt.
 6. Na terenie Obiektu obowiązuje „Zasada zachowania czystości”. Użytkownik zobowiązany jest do posprzątania po sobie przed opuszczeniem Obiektu.
 7. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
 8. Osoby nie stosujące się do Regulaminu, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie Obiektu innym Użytkownikom, będą podlegały niezwłocznemu usunięciu z Obiektu przez upoważnione osoby.
 9. Łamanie zasad Regulaminu może skutkować okresowym lub całkowitym zakazem wejścia na Obiekt dla danego Użytkownika.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Zarządca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu wydawania kart wstępu, sprzedaży biletów, kontaktu z Użytkownikami lub ich opiekunami prawnymi oraz innych celach, określonych w Regulaminie, w tym w celu promocji sportu oraz Obiektu, a także w związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec klientów, którzy wyrazili zgodę na profilowanie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w wykonaniu prawnie usprawiedliwionych celów Zarządcy lub zgody wyrażonej przez Użytkownika lub jego opiekuna prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownicy lub ich opiekunowie prawni mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych lub danych osobowych ich dzieci/podopiecznych w każdym momencie, co jednak nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody przez Użytkownika lub jego opiekuna prawnego.
 2. Użytkownik przekazuje Zarządcy następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz numer telefonu i datę urodzenia. W przypadku, jeżeli Użytkownik jest osobą, która nie ukończyła 18 lat, dysponentem jego danych osobowych jest rodzic lub opiekun prawny, który może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka/podopiecznego.
 3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika właściwej zgody, Zarządca jest uprawniony do prowadzenia zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Użytkownika, tzw. profilowania. W celu profilowania, wykorzystana będzie dana osobowa Uczestnika w postaci jego daty urodzenia.
 4. Użytkownik, który rejestruje się w Bazie Użytkowników wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci utrwalonego wizerunku (lub wizerunku Uczestnika, który jest dzieckiem/podopiecznym osoby, wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych). Wizerunek ten utrwala Zarządca Obiektu za pomocą nagrań oraz zdjęć z wydarzeń, organizowanych w Obiekcie, a następnie wykorzystuje go w celu promocji sportu oraz Obiektu.
 5. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Zarządcy dobrowolnie, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i wydanie karty wstępu oraz kupno biletu w celu skorzystania z Obiektu.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane współpracownikom Zarządcy lub jego podwykonawcom (podmioty przetwarzające), np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, ubezpieczycielowi, likwidatorom szkód, wykonawcom usług w ramach likwidacji szkód, agencjom marketingowym.
 7. Każdy Użytkownik, który przekaże Zarządcy swoje dane osobowe lub opiekun prawny, który przekaże Zarządcy dane osobowe swojego dziecka/podopiecznego, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich sprostowania, poprawiania, ograniczenia zakresu przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, także do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych oraz do przenoszenia danych osobowych.
 8. Zarządca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z Bazy Użytkowników. Zarządca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Zarządcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 9. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wypełnienia celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres trwania ewentualnych obowiązków o charakterze publicznoprawnym, ciążących na Zarządcy, ale nie dłużej, niż przez okres 5 lat od upływu okresu świadczenia usług danemu podmiotowi danych osobowych. Zarządca chroni przekazane mu dane osobowe i zabezpiecza je przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione oraz dokłada starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a także z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000).
 10. Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, wówczas ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dzieci (w rozumieniu przepisów prawa, osoby, które nie ukończyły 18 roku życia) nie mogą przesyłać do Zarządcy żadnych informacji bez zgody rodziców bądź opiekunów prawnych.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Obiektu.
 2. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Użytkownik będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Zarządca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Zarządcę do realizacji (m.in. wykupione wejścia na szkolenia „szkółki” lub też bilety wstępu na Obiket) przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie wraz z dniem opublikowania go na Stronie Internetowej Obiektu lub wywieszeniem w Obiekcie. Zarządca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zarządcę, co skutkuje wyrejestrowaniem go z Bazy Użytkowników. Brak odpowiedzi ze strony Użytkownika postrzegany będzie za wyrażenie zgody na treść Regulaminu w zaproponowanym kształcie.
 4. We wszystkich sprawach nieopisanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.11.2018 r.