Regulamin

Regulamin obiektu Ave/Park

Regulamin

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z AVEPARK skateparku dla rowerów BMX, hulajnóg wyczynowych, deskorolek oraz rolek mieszczącego się w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 80/98 zarządzanego przez Wojciecha Baranowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EverGrowing Wojciech Baranowski z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 80/98, numer identyfikacji podatkowej NIP: 1130028954, numer statystyczny REGON: 142016821, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

§1. Definicje

 1. Formularz - elektroniczny formularz rejestracyjny udostępniony przez Zarządcę na Stronie Internetowej Obiektu pod adresem: www.avepark.pl/rejestracja służący do Rejestracji Użytkowników, w celu korzystania z Obiektu.
 2. Karta klienta - dokument wydany w formie opaski magnetycznej lub karty plastikowej, której posiadanie jest jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z Obiektu, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Obiekt - AVEPARK skatepark przeznaczony dla Urządzeń, położony w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 80/98.
 4. Opiekun - przedstawiciel ustawowy małoletniego Użytkownika (np. rodzic, opiekun prawny).
 5. Płyta skateparku - wydzielona część Obiektu, na której znajdują się przeszkody i na której mogą przebywać wyłącznie osoby, posiadające wydawane przez pracowników Zarządcy, na zasadach opisanych w Regulaminie, opaski na nadgarstek.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin określający ogólne warunki i zasady korzystania z Obiektu.
 7. Regulamin Serwisu Internetowego - Regulamin określający ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Zarządcę (w tym Rejestracji), za pośrednictwem serwisu internetowego www.avepark.pl, zamieszczony na Stronie Internetowej Obiektu pod adresem www.avepark.pl/regulamin, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 8. Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie Serwisu Internetowego, wymagana i niezbędna w celu korzystania przez Użytkownika z Obiektu.
 9. Strona Internetowa Obiektu - strona internetowa Obiektu działająca pod adresem www.avepark.pl, za pośrednictwem której Użytkownik może dokonać Rejestracji.
 10. Urządzenie - rodzaj urządzenia, dla korzystania z którego, przeznaczony jest Obiekt - rower BMX, hulajnoga wyczynowa, deskorolka, rolki oraz inne urządzenia na korzystanie z których zgodę wyraził pracownik Obiektu (poprzez wydanie jednorazowej opaski na nadgarstek).
 11. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Obiektu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 12. Zarządca - Wojciech Baranowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EverGrowing Wojciech Baranowski z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 80/98, numer identyfikacji podatkowej NIP: 1130028954, numer statystyczny REGON: 142016821; e-mail: [email protected], posiadający tytuł prawny do korzystania z Obiektu.

§2. Rejestracja Użytkownika

 1. Rejestracja Użytkownika odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu Internetowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przekazanych w trakcie Rejestracji odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§3. Karta klienta

 1. Podczas pierwszej wizyty w Obiekcie, Użytkownik jest zobowiązany wyrobić Kartę klienta.
 2. W celu wyrobienia Karty klienta, Użytkownik powinien udać się do kasy w Obiekcie.
 3. Jednorazowy koszt wyrobienia Karty klienta wynosi 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych 00/100 brutto).
 4. Kartą klienta może posługiwać się wyłącznie Użytkownik, dla którego Karta klienta została wydana.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do zbywania ani też przekazywania Karty klienta osobom trzecim.
 6. Użytkownik powinien poinformować Zarządcę bezpośrednio w Obiekcie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected] o zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży Karty klienta. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na wniosek Użytkownika wydana zostanie nowa Karta klienta, która zostanie wydana Użytkownikowi w Obiekcie. Koszt wyrobienia nowej Karty klienta to: 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych 00/100 brutto).

§4 Zasady wstępu na Płytę skateparku

 1. Na terenie Płyty skateparku mogą przebywać Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji, posiadają (przy sobie do okazania) Kartę klienta oraz posiadają jednorazową opaskę na nadgarstek, wydawaną przez pracownika Zarządcy.

 2. Użytkownik może otrzymać jednorazową opaskę na nadgarstek:

  a) uiszczając opłatę za wejście na Płytę skateparku bezpośrednio w kasie na terenie Obiektu (w sytuacji, gdy nie dokonał uprzedniej rezerwacji za pośrednictwem Strony Internetowej Obiektu);

  b) informując o dokonaniu uprzedniej rezerwacji za pośrednictwem Strony Internetowej Obiektu, na zasadach opisanych w Regulaminie Serwisu Internetowego, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu - w tym wypadku Użytkownik celem wejścia na teren Obiektu powinien podać imię i nazwisko, w celu weryfikacji przez obsługę Obiektu dokonanej rezerwacji.

§5. Zasady korzystania z Obiektu

 1. Przebywanie Użytkowników w Obiekcie poza godzinami jego funkcjonowania, wskazanymi poniżej w ust. 2, a także w miejscach do tego nieprzeznaczonych, oznaczonych tabliczkami napisem: "Nieupoważnionym wstęp wzbroniony", jest zabronione, chyba że Zarządca wyda pisemne pozwolenie na przebywanie w Obiekcie poza godzinami jego funkcjonowania.

 2. Obiekt pozostaje czynny w następujących dniach i godzinach:

  a) w poniedziałki w godzinach 15:00 - 21:00 (w okresie wakacji szkolnych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz.U. 2017 poz. 1603 ze zm. w godzinach 12:00 – 21.00);

  b) we wtorki, środy i czwartki w godzinach: 12:00 - 21:00;

  c) w piątki w godzinach 12:00 - 22:00;

  d) w soboty w godzinach 12:00 - 22:00 (z zastrzeżeniem, że zajęcia szkoleniowe "szkółki" odbywają się w godzinach 9:00 - 12:00, w związku z czym wejścia indywidualne na Obiekt w tych godzinach są wyłączone);

  e) w niedziele w godzinach 12:00 - 21:00 (z zastrzeżeniem, że zajęcia szkoleniowe "szkółki" odbywają się w godzinach 9:00 - 12:00, w związku z czym wejścia indywidualne na Obiekt w tych godzinach są wyłączone).

 3. Na teren Obiektu można wejść jedynie oznaczonym wejściem.

 4. Celem wejścia na Płytę skateparku, Użytkownik otrzymuje opaskę na nadgarstek (na zasadach określonych w § 4 powyżej), którą powinien mieć założoną w sposób widoczny, przez cały okres przebywania na Płycie skateparku.

 5. Z Obiektu korzystać mogą jedynie Użytkownicy, którzy ukończyli 4 lata, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu.

 6. W czasie korzystania z Obiektu, Użytkownik jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu i wszystkich zaleceń pracowników Obiektu oraz bezwzględnego stosowania się do nich.

 7. Obiekt jest przeznaczony wyłącznie do korzystania na nim z rowerów BMX, hulajnóg wyczynowych, deskorolek oraz rolek, które są zaprojektowane do uprawiania sportów ekstremalnych, z zastrzeżeniem ust. 8, poniżej.

 8. Korzystanie z innych urządzeń, aniżeli wskazane w ust. 7 powyżej, jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody pracownika Obiektu (udzielonej poprzez wydanie Użytkownikowi jednorazowej opaski na nadgarstek).

 9. Urządzenia używane na terenie Obiektu, powinny być w pełni sprawne i czyste a także nie zagrażać bezpieczeństwu Użytkownika.

 10. Na każde wezwanie pracownika Obiektu należy udostępnić Urządzenie do kontroli czystości i sprawności technicznej. W razie stwierdzenia, w trakcie kontroli, że Urządzenie jest niesprawne technicznie, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia Płyty skateparku, zaś w przypadku gdy Urządzenie nie spełnia wymogu czystości - do niezwłocznego opuszczenia Obiektu do czasu wyczyszczenia urządzenia.

 11. Użytkownik podczas przebywania na Płycie skateparku zobowiązany jest bezwzględnie do noszenia kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy.

 12. Na Płycie skateparku obowiązuje zakaz wnoszenia żywności oraz napojów.

 13. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania na terenie Obiektu z czystego i suchego obuwia, pod rygorem konieczności opuszczenia Obiektu.

 14. Ze względów bezpieczeństwa, na Płycie skateparku może przebywać jednorazowo, w tym samym czasie maksymalnie 300 Użytkowników. W przypadku wyczerpania tego limitu, zakup biletów (uzyskanie opaski na nadgarstek) w Obiekcie będzie niemożliwy do czasu opuszczenia Obiektu przez korzystających z niego Użytkowników, w taki sposób, że wpuszczenie nowych Użytkowników nie spowoduje przekroczenia ww. limitu.

 15. Obiekt znajduje się pod stałym nadzorem kamer monitoringu, który rejestruje obraz w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat stosowanego w Obiekcie monitoringu wizyjnego, zawarte są w § 9, dotyczącym Zasad ochrony danych osobowych.

 16. W razie wyrażenia przez pełnoletniego Użytkownika lub przez Opiekuna małoletniego Użytkownika zgody na rozpowszechnianie wizerunku Użytkownika, Zarządca jest uprawniony do wykorzystywania tego wizerunku w zakresie i celu precyzyjnie określonym w treści zgody. Wzór formularza wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 17. Na terenie Obiektu istnieje obowiązek zachowania się z poszanowaniem godności innych Użytkowników. Zakazane są wszelkie agresywne i obraźliwe zachowania, w tym stosowanie przemocy psychicznej lub fizycznej, a także posługiwanie się słowami uważanymi powszechnie za obraźliwe, pod rygorem konieczności opuszczenia Obiektu, po wcześniejszym werbalnym upomnieniu Użytkownika przez pracownika Obiektu.

 18. Na terenie Obiektu obowiązuje "Zasada zachowania czystości". Użytkownik zobowiązany jest do posprzątania po sobie przed opuszczeniem Obiektu.

 19. Użytkownicy trampoliny zobowiązani są do zapoznania się z jej regulaminem, który stanowi odrębny dokument.

 20. Zajęcia szkoleniowe ("szkółki") na terenie Obiektu mogą być prowadzone jedynie przez pracowników i współpracowników Zarządcy oraz przez osoby, które uzyskają uprzednią, pisemną zgodę Zarządcy na prowadzenie tego typu działalności, pod rygorem nakazu opuszczenia Obiektu.

§6. Korzystanie z Obiektu przez małoletnich

 1. Małoletni do lat 13 mogą korzystać z Obiektu wyłącznie pod opieką Opiekuna.
 2. Użytkownicy w wieku od 13 do 18 lat mogą korzystać z Obiektu wyłącznie po dostarczeniu pisemnej zgody Opiekuna. Zgoda musi być przedstawiona na formularzu dostępnym w kasie Obiektu lub na Stronie Internetowej Obiektu pod adresem www.avepark.pl/doc/oswiadczenie-opiekuna.pdf.
 3. Na terenie Obiektu przebywać mogą grupy zorganizowane liczące od 8 do 12 małoletnich Użytkowników, jedynie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna grupy zorganizowanej. Opiekun grupy zorganizowanej powinien każdorazowo dostarczyć upoważnienie do sprawowania opieki nad każdym z Użytkowników będących członkami grupy zorganizowanej, wydane przez przedstawicieli ustawowych małoletnich.

§7. Zasady bezpieczeństwa

 1. Osoby, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo innych Użytkowników oraz ich samych, nie powinny korzystać z Obiektu.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania ostrożności w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji.

 3. Zarządca informuje Użytkownika, że korzystanie z Obiektu jest obarczone podwyższonym ryzykiem powstania kontuzji, urazów oraz wypadków, których następstwem może być utrata zdrowia.

 4. Zarządca nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Miejscami przeznaczonymi do przechowywania rzeczy wniesionych na teren obiektu, za które Zarządca ponosi odpowiedzialność są szafki zamykane na kluczyk.

 5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń znajdujących się w Obiekcie zgodnie z ich przeznaczeniem i dostępną instrukcją użytkowania oraz instrukcjami i zaleceniami pracowników Obiektu oraz w oparciu o poniższe wytyczne:

  a) na każdym z elementów może przebywać jednocześnie maksymalnie 3 Użytkowników;

  b) na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać;

  c) na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 Użytkownik;

  d) chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.

 6. Każdy Użytkownik w trosce o zdrowie własne i pozostałych Użytkowników, jest proszony o niezwłoczne powiadomienie pracowników Obiektu o zauważonych uszkodzeniach urządzeń i nieprawidłowościach w ich funkcjonowaniu.

 7. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity ZAKAZ spożywania alkoholu, środków odurzających, wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

 8. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia na teren Obiektu: środków psychoaktywnych, niebezpiecznych przedmiotów w tym broni, innych przedmiotów mogących spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia Użytkowników Obiektu, w tym opakowań szklanych.

 9. Na terenie Obiektu zabrania się spożywania napojów i posiłków kupionych poza Obiektem.

 10. Wstęp ze zwierzęciem na teren Obiektu jest możliwy pod warunkiem przebywania zwierzęcia w kagańcu, na smyczy oraz zapewnienia mu przez właściciela permanentnej opieki. Jednocześnie obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na Płytę skateparku.

 11. Na terenie Obiektu nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, pod rygorem nakazu opuszczenia Obiektu.

 12. W przypadku doznania kontuzji lub obrażeń ciała, należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę Obiektu.

 13. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika Obiektu. W obliczu bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia należy niezwłocznie zawiadomić pracownika Obiektu oraz odpowiednie służby korzystając z telefonu alarmowego 112 lub:

  STRAŻ POŻARNA - 998

  POLICJA - 997

  POGOTOWIE RATUNKOWE - 999

§8. Reklamacje

 1. Zarządca zgodnie z przepisami prawa jest odpowiedzialny za jakość świadczenia, będącego przedmiotem zawieranych umów oraz świadczonych usług.
 2. Użytkownik/Opiekun może zgłosić Zarządcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Zarządcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail: [email protected], bądź w formie pisemnej na adres: EverGrowing Wojciech Baranowski, ul. Krakowiaków 80/98, 02-255 Warszawa. W zgłoszeniu reklamacyjnym składający reklamację winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Zarządca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi.
 3. Zarządca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§9. Zasady ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, ich Opiekunów a także innych osób, znajdujących się na terenie Obiektu, który objęty jest systemem monitoringu wizyjnego, jest Wojciech Baranowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EverGrowing Wojciech Baranowski z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 80/98, NIP: 1130028954, REGON: 142016821, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, adres e-mail: [email protected], numer telefonu: 797-254-850, zwany dalej również jako Administrator.

 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w przypadku:

  a) dokonywania zakupu biletu w Obiekcie (wydawania jednorazowej opaski na nadgarstek) w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  b) wyrabiania Karty klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników, poprzez możliwość ich identyfikacji. Podstawa prawna: zgoda pełnoletniej osoby, której dane dotyczą lub jej Opiekuna na wyrobienie Karty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu i utrzymaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu bezpieczeństwa Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  c) przedkładania Administratorowi pisemnych zgód Opiekunów małoletnich Użytkowników w celu wykonania umowy - tj. umożliwienia małoletnim Użytkownikom korzystania z Obiektu. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  d) stosowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie Obiektu w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego Użytkowników i innych osób, znajdujących się na terenie Obiektu. Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, polegającego na ochronie mienia, zapewnieniu i utrzymaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu bezpieczeństwa Użytkowników i innych osób, znajdujących się na terenie Obiektu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  e) wyrażenia zgody przez pełnoletniego Użytkownika lub Opiekuna małoletniego Użytkownika na rozpowszechnianie wizerunku w celu promocji Obiektu i sportu. Podstawa prawna - zgoda pełnoletniego Użytkownika lub Opiekuna małoletniego Użytkownika na rozpowszechnienie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. W przypadku dokonywania zakupu biletu w Obiekcie (wydawania jednorazowej opaski na nadgarstek), Użytkownik podaje: imię i nazwisko.

 5. W przypadku wyrabiania Karty klienta, Użytkownik podaje:

  a) imię i nazwisko;

  b) adres e-mail.

 6. W przypadku przedkładania pisemnych zgód przedstawicieli ustawowych małoletnich Użytkowników, Opiekun podaje:

  a) imię i nazwisko Opiekuna;

  b) imię i nazwisko małoletniego Użytkownika;

  c) datę urodzenia małoletniego Użytkownika.

 7. W przypadku stosowania systemu monitoringu wizyjnego, daną osobową przetwarzaną przez Administratora, jest wizerunek Użytkownika / Opiekuna Użytkownika / innych osób, znajdujących się na terenie Obiektu.

 8. W przypadku wyrażenia zgody przez pełnoletniego Użytkownika lub Opiekuna małoletniego Użytkownika na rozpowszechnianie wizerunku w celu promocji Obiektu i sportu, daną osobową przetwarzaną przez Administratora jest:

  a) imię i nazwisko oraz PESEL pełnoletniego Użytkownika albo imię i nazwisko małoletniego Użytkownika oraz imię, nazwisko i PESEL jego Opiekuna;

  b) wizerunek Użytkownika.

 9. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora:

  a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata;

  b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, celach statystycznych i archiwizacyjnych. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata;

  c) w przypadku zapisów z monitoringu wizyjnego, o których mowa w ust. 3 lit. d) powyżej - przez okres: 7 dni.

 10. W celu rozliczalności, tj., udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres w których Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełniania wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 11. Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator w celu realizacji zawartej umowy:

  a) podmioty przetwarzające, które działają wyłącznie na polecenie Administratora: dostawcy świadczący usługi księgowe, świadczący usługi wsparcia IT;

  b) administratorzy, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Zleceniobiorcy. Świadczą oni usługi bankowe.

 12. Zgodnie z RODO osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  a) Prawo do cofnięcia zgody;

  b) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  c) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

  d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  e) Prawo dostępu do danych;

  f) Prawo do sprostowania danych;

  g) Prawo do przenoszenia danych;

  h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 13. Przekazanie Administratorowi danych osobowych następuje dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych w przypadku chęci zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie a w konsekwencji jej wykonanie.

 14. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Obiektu.
 2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na terenie Obiektu w widocznym miejscu, dostępnym dla każdego Użytkownika i Opiekuna.
 3. Zarządca informuje Użytkowników / Opiekunów, będących konsumentami o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Zarządca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Zarządcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania go na Stronie Internetowej Obiektu z jednoczesnym wywieszeniem w Obiekcie. Zarządca poinformuje Użytkownika / Opiekuna na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik / Opiekun nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zarządcę, co skutkuje rozwiązaniem zawartej umowy.
 5. We wszystkich sprawach nieopisanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2020 r.