Regulamin

Regulamin przechowywania sprzętu sportowego (hulajnóg, rowerów, desek) w „Przechowalni sportowej” (dalej „Przechowalnia”)

 • 1. Regulamin określa zasady korzystania z Przechowalni sportowej i reguluje rozpatrywanie roszczeń klientów, które mogą wynikać z korzystania z przechowywania sprzętu sportowego w pomieszczeniu znajdującym się w magazynie firmy: Wojciech Baranowski prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą EverGrowing Wojciech Baranowski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 80 lok. 98 (02-255 Warszawa), NIP: 1130028954 REGON: 142016821 (dalej „EverGrowing”) (dalej: „Przechowania”).
 • 2. Celem funkcjonowania Przechowalni jest przechowywanie sprzętu sportowego (w tym m.in.: hulajnóg, rowerów, desek) bez dodatkowych akcesoriów poza ochraniaczami, kaskami, (stroje, bidony itp.) klientów Przechowalni.
 • 3. Płatność za usługi przechowywania jest dokonywana w momencie odebrania zdeponowanego sprzętu z Przechowalni.
 • 4. Płatność jest dokonywana w wysokości ceny obowiązującej w dniu zdeponowania sprzętu.
 • 5. Płatność za usługi przechowywania w Przechowalni obliczana jest osobno dla każdego sprzętu za okres jednego dnia (począwszy od 15 dnia – przechowywanie przez pierwszych 14 dni jest bezpłatne), przy zastosowaniu następujących stawek: 1zł.
 • 6. Oddając sprzęt do Przechowalni, klient podaje swoje imię, nazwisko, adres do doręczeń oraz numer telefonu kontaktowego.
 • 7. Podczas oddania sprzętu w Przechowalni klient potwierdza oddanie sprzętu poprzez podpisanie Regulaminu przekazanego przez pracownika obsługi.
 • 8. Przechowalnia nie ponosi odpowiedzialności za utratę sprzętu lub jego poszczególnych części lub ich uszkodzenie, które nastąpiło nie z jej winy, ale: 1) z winy osób trzecich (kradzież, rozbój itp.); 2) nieprzewidzianych okoliczności (pożar, powódź itp.); 3) siły wyższej (klęski żywiołowe, zniszczenie pomieszczeń itp.). Tym samym Przechowalnia umożliwia zdeponowanie sprzętu sportowego bez jego wcześniejszego zabezpieczenia.
 • 9. Powierzonym sprzętom zapewniamy monitoring, ochronę, ubezpieczenie od kradzieży i pożaru, oraz suche i ogrzewane pomieszczenie znajdujące się w magazynie EverGrowing.
 • 10. Administratorem Państwa danych osobowych jest EverGrowing (dalej: „Administrator”), a wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowymi prosimy przesyłać na adres mailowy [email protected].
  • 10. 1. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
   • a) wypełnienia obowiązków prawnych – podstawą prawną są obowiązki prawne ciążące na Administratorze wynikające w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych,
   • b) ewentualnego dochodzenia roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes EverGrowing, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;
  • 10. 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, by oddać sprzęt do przechowania;
  • 10. 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane odpowiednio do momentu:
   • c) wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, lub
   • d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu EverGrowing lub
   • e) wycofania udzielonej przez Państwa zgody, lub
   • f) wniesienia sprzeciwu.
  • 10. 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które dokonywane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody ma skutek tylko na przyszłość i nie ma wpływu na zgodność z prawem dokonanego już przetwarzania.
  • 10. 5. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl.
 • 11. Uważa się, że osoba, która zdeponowała sprzęt w Przechowalni zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała go.
 • 12. EverGrowing może wypowiedzieć umowę przechowania listem poleconym na wskazany adres do doręczeń z zachowaniem terminu miesięcznego, jednakże nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od złożenia rzeczy. Jednocześnie wraz z wypowiedzeniem umowy przechowania EverGrowing wskazuje termin do odbioru rzeczy.
 • 13. Jeżeli klient nie odbiera rzeczy mimo wypowiedzenia umowy i wskazania terminu do odbioru, EverGrowing może oddać rzecz na przechowanie na koszt i ryzyko klienta. Może on jednak wykonać to prawo tylko wtedy, jeżeli uprzedził o zamiarze skorzystania z przysługującego mu prawa listem poleconym na wskazany adres do doręczeń, wysłanego nie później niż na 14 dni przed upływem umówionego terminu.
 • 14. Jednocześnie, w przypadku nieodebrania rzeczy mimo wypowiedzenia umowy i wskazania terminu, EverGrowing zastrzega prawo do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie w Przechowalni w wysokości 1,5 zł za 1 dzień bezumownego przechowywania rzeczy.
 • 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 • 16. Wszelkie spory mogące wynikać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla powoda.