Regulamin

Regulamin

Regulamin usługi "Urodziny"

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Wojciecha Baranowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EverGrowing Wojciech Baranowski z siedzibą w Warszawie usługi odpłatnej "Urodziny", oraz jej zamawiania za pośrednictwem serwisu internetowego www.avepark.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

§1. Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu Internetowego AVEPARK.
 4. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin usługi "Urodziny".
 7. Regulamin Serwisu Internetowego AVEPARK (dalej również jako "Regulamin Serwisu Internetowego") - oznacza regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym zasady Rejestracji), za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.avepark.pl, dostępny pod adresem: https://avepark.pl/regulamin, określający ogólne zasady korzystania z Serwisu Internetowego.
 8. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie Serwisu Internetowego, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz do zamówienia usługi odpłatnej "Urodziny", na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Sala Urodzinowa - oznacza specjalnie przygotowaną salę, znajdującą się w obiekcie pod adresem: ul. Krakowiaków 80/98, 02-255 Warszawa.
 10. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie avepark.pl.
 11. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 12. Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie odpłatnej Usługi "Urodziny".
 13. Usługa "Urodziny" (dalej również jako "Usługa") - oznacza odpłatną usługę oferowaną przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu świadczoną stacjonarnie, w siedzibie Usługodawcy, polegającą na udostępnieniu na wyłączność Sali Urodzinowej; zapewnieniu poczęstunku (napoje, woda, paluszki, słone orzeszki ziemne oraz chipsy - ich dokładna ilość, wskazana jest na Stronie Internetowej Serwisu i podana do wiadomości Użytkownika przed złożeniem przez niego zamówienia); możliwość wyboru instruktora jazdy w przypadku jego dostępności (dedykowanego do dyscypliny sportowej, wskazanej przez Użytkownika w formularzu zamówienia); możliwości wypożyczenia hulajnogi, deskorolki lub roweru BMX (zgodnie z wyborem Użytkownika) oraz kasku dla każdego uczestnika Urodzin (w ramach ceny uiszczonej za świadczoną Usługę Urodziny); w razie skorzystania z opcji dodatkowej "AveZestaw" - zapewnieniu przez Usługodawcę dodatkowych przekąsek (frytki i stripsy). Szczegółowy zakres Usługi i zasady jej świadczenia zawarte są na Stronie Internetowej Serwisu.
 14. Usługodawca - oznacza Wojciecha Baranowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EverGrowing Wojciech Baranowski z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 80/98, NIP: 1130028954, REGON: 142016821, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; e-mail: [email protected], będącego jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego. Numer BDO - 000476418.
 15. Użytkownik - oznacza podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, z którym zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być zawarta Umowa.

§2. Usługa "Urodziny" - zamówienia

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników posiadających Konto Użytkownika, usługę odpłatną: "Urodziny".
 2. Zarejestrowany Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie Internetowym na Usługę "Urodziny" za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Użytkownik składający zamówienie na Usługę odpłatną "Urodziny" za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, wybiera zakładkę "URODZINY", dostępną w górnej części Strony Internetowej Serwisu, następnie wybiera datę świadczenia Usługi (dzień), a w dalszej kolejności - rodzaj (opcję) Usługi "Urodziny", z której chce skorzystać (w zależności od ilości godzin świadczenia Usługi), spośród opcji udostępnionych przez Usługodawcę. Przy każdym z rodzajów (opcji) Usługi "Urodziny", wskazany jest także czas świadczenia usługi (dokładny przedział godzinowy) w wybranym przez Użytkownika dniu (np. 13.00-16.00). Następnie Użytkownik określa ilość uczestników Urodzin, spośród opcji udostępnionych przez Usługodawcę, a także wskazuje, czy decyduje się na skorzystanie z opcji dodatkowej AveZestaw (poprzez ewentualne zaznaczenie stosownego checkbox'a), polegającej na zapewnieniu przez Usługodawcę uczestnikom Urodzin przekąsek w postaci frytek i strips'ów (ich dokładna ilość, wskazana jest na Stronie Internetowej Serwisu i podana do wiadomości Użytkownika przed złożeniem przez niego zamówienia). Dodatkowo, w przypadku dostępności Instruktora Użytkownik określa rodzaj dyscypliny sportowej, jaka ma być przedmiotem Urodzin, spośród opcji udostępnionych przez Usługodawcę, celem zapewnienia odpowiedniego instruktora lub instruktorów (zgodnie z zasadą 1 instruktor/15 uczestników Urodzin). Celem dodania tak skompletowanej usługi do zamówienia, Użytkownik wybiera przycisk "DODAJ DO KOSZYKA", zamieszczony w formularzu zamówienia. Użytkownik składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie brutto za Usługę "Urodziny" (w tym opcji dodatkowej AveZestaw, jeśli dokonał wyboru tej opcji), terminie i sposobie spełnienia świadczenia (wykonania Usługi), o zakresie Usługi (w tym o ilości godzin, przez które instruktor - jeśli jest dostępny i taka opcja została zaznaczona w zamówieniu - będzie do dyspozycji uczestników Urodzin i zakresie jego zadań), jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawartą Umową.
 4. Złożenie zamówienia stanowi przyjęcie przez Użytkownika oferty Usługodawcy zawarcia Umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi odpłatnej "Urodziny", będącej przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia i zawarcia Umowy.
 5. Po zawarciu Umowy z Użytkownikiem będącym Konsumentem, Usługodawca potwierdza warunki Umowy, przekazując je Użytkownikowi na Trwałym nośniku, za pośrednictwem poczty elektroniczny na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia Usługi.

§3. Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy Usłudze "Urodziny" stanowią ceny brutto.

 2. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena Usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.

 3. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy, w następujący sposób:

  a) zapłata 50% ceny Usługi "Urodziny", w terminie 5 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy - przelewem bankowym lub kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;

  b) zapłata pozostałej części ceny Usługi "Urodziny" w terminie spełnienia świadczenia Usługi, osobiście, w Biurze Usługodawcy (Punkcie Obsługi Użytkownika), gotówką lub karta płatniczą.

 4. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w Regulaminie, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca może odstąpić od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca może przesłać Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

 5. Usługodawca, zgodnie z wolą Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia, dowód sprzedaży, obejmujący zamówione usługi odpłatne. Dowód sprzedaży dostarczany jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com.

§4. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku Umową, której przedmiotem jest świadczenie Usługi odpłatnej "Urodziny". Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§5. Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem poniżej.
 2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia Usługi.
 4. Użytkownik może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
 6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca - Wojciech Baranowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EverGrowing Wojciech Baranowski z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 80/98, NIP: 1130028954, REGON: 142016821, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; e-mail: [email protected], zwany dalej Ave/Park.
 2. Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Usługodawcę w przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy o świadczenie usługi odpłatnej "Urodziny". Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym na usługę odpłatną "Urodziny", Użytkownik podaje następujące dane: a) adres e-mail; b) imię i nazwisko; c) numer telefonu.
 5. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: a) firmę Przedsiębiorcy; b) numer NIP.
 6. Przekazanie danych osobowych do Ave/Park jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzu zamówienia danych uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.
 7. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 8. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Ave/Park przy prowadzeniu Serwisu Internetowego w związku z usługą "Urodziny". Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Ave/Park co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). a) Podmioty przetwarzające. Ave/Park korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Ave/Park. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych; b) Administratorzy. Ave/Park korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 9. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Ave/Park tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§7. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
 3. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem zdania pierwszego. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
 6. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.